dr Biljana Jokić

Profesija: psiholog, doktor nauka

Zanimanje: telesni psihoterapeut; istraživač

Status: sertifikovani psihoterapeut; gostujući predavač Maltepe University & ELFT, UK (The MA in Clinical Psychology with Body Psychotherapy Certificate); član EABP Science and Research Committee (EABP SRC); član istraživačkog tima EABP SRC & The Traumatic Stress Research Consortium, Kinsey Institute, Indiana University

Grad: Beograd

Licenca: Nacionalni sertifikat za psihoterapiju, Evropski sertifikat za telesnu psihoterapiju

Kontakt: biljana@beograd.com

Vrsta usluga:

  • Individualna psihoterapija
  • Psihološko savetovanje
  • On-line savetovanje
  • Konsultacije
  • Radionice (rad na individualnim problemima, kao i rad sa timovima u poslovnom kontekstu)

Moj pristup radu: Savetodavni i psihoterapeutski rad shvatam kao timski rad, u kome klijent (uči da) upravlja procesom rada na sebi, a terapeut mu pomaže da poboljša kontakt sa telom i emocijama, kao i da bolje razume nerazrešene konflikte i dileme, želje i potrebe. Imam posebno iskustvo u radu na problemima anksioznosti i napadima panike. Takođe, smatram da je važno obratiti pažnju na povremene i privremene probleme, krize i dileme, što se često može rešiti tokom manjeg broja seansi. Glavni principi kojima se rukovodim su odsustvo vrednovanja klijentovih aktuelnih i željenih obrazaca funkcionisanja, te poštovanje i prihvatanje klijentove ličnosti nezavisno od manifestovanih problema, uspeha i neuspeha. Posebnu pažnju posvećujem granicama, što se ne odnosi samo na nivo telesnog i emocionalnog funkcionisanja, već i na sagledavanje mogućnosti sopstvenog delovanja, nasuprot delovanju spoljnih faktora, ljudi i događaja, koji takođe modeluju različite životne situacije.

Pravci koje koristim: telesna psihoterapija i savetovanje

Uzrasti sa kojima radim: odrasli

Jezici koje koristim: srpski, engleski