JELENA VOJNOVIĆ


 

Profesija: klinički psiholog

 

Zanimanje: telesni psihoterapeut, klinički psiholog-specijalista

 

Status: sertifikovani telesni psihoterapeut i specijalista kliničke psihologije

 

Grad: Beograd, Stari grad

 

Licence: Nacionalni i evropski sertifikat za psihoterapiju (ECP), Evropski

 

sertifikat za telesnu psihoterapiju

 

Kontakt: jelena.vojnovich@ gmail.com

 

Vrsta usluga:

 

– Individualna psihoterapija

 

– Grupna psihoterapija

 

– Psihološko savetovanje

 

– On-line savetovanje

 

– Konsultacije

 

– Radionice

 

– Profesionalna orijentacija

 

– Psihodijagnostičko testiranje ličnosti

 

– Autogeni trening

 

Moj pristup radu

 

U svom radu koristim integrativni pristup. Primenom različitih tehnika

 

kombinujem rad na verbalnom, telesnom i energetskom nivou. Svakoj osobi

 

pristupam u skladu sa njenim individualnim potrebama i problemima, jer je svako

 

jedinstven i predstavlja neponovljivu energetsku celinu.

 

Tehnike koje koristim pogodne su za one koji imaju puno potisnutih i

 

neizraženih emocija, a žele da upoznaju sebe i da se suoče sa svojim

 

strahovima, bolom, ljutnjom, sa neosvešćenim uverenjima i obrascima u svom

 

ponašanju.

 

Kroz ovakav rad na sebi, klijenti imaju mogućnost da ostvare kvalitetno

 

partnerstvo – kako sa svojim telom, tako i sa psihom. Poboljšava se i

 

komunikacija sa drugima (roditeljima, partnerima, decom, kolegama), a kroz bolje

 

poznavanje i prihvatanje sebe životnim problemima pristupa se na zreliji način i

 

smanjuje stepen patnje. Takođe, postiže se više spontanosti, usklađenosti,

 

uvećava se nivo životne energije, pa samim tim život postaje kvalitetniji u raznim

 

oblastima.

 

Pravci koje koristim: telesna psihoterapija, savetodavni rad, integrativni pristup.

 

Uzrasti sa kojima radim: odrasli, adolescenti.

 

Jezici koje koristim: srpski, engleski.